INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO, KTÓRY JEST KONSUMENTEM, PRZED ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z czwartą częścią, rozdział I, ustawy nr 89/2012 Dz.U, Kodeksu cywilnego (dalej jako KC), Sprzedający przekazuje konsumentowi następujące informacje: 
 2. Adres do wysyłania reklamacji towaru oraz wysyłanie towaru kupionego na stronie internetowej sklepu to: FROGMAN s.r.o. / Pošta bez hranic 2025 Footshop), ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400 Polska. Skutki prawne reklamowania wad towaru zostaną nienaruszone także w przypadku dostarczenia towaru na adres z faktury. Adres na fakturze Sprzedającego jest taki sam jak adres siedziby firmy podany w początkowej części poniższych Ogólnych Warunków Handlowych. Formularz reklamacyjny dostępny jest TUTAJ.
 3. Sprzedający przekazuje towar Kupującemu w jakości, którą określa  §2161 KC, tzn.:
  1. towar ma właściwości, które Kupujący ze Sprzedającym uzgodnili, a jeśli brakuje umowy, takie właściwości, które Sprzedający lub producent opisali lub których Kupujący oczekiwał, biorąc pod uwagę charakter towarów i jego reklamowanie; 
  2. towar nadaje się do celów, które opisuje Sprzedający lub do których rzecz tego typu jest zwykle używana;
  3. towar jest w odpowiedniej ilości;
  4. spełnia normy prawne.

 

 1. W przypadku, że towar nie spełnia tych wymogów w momencie odbioru przez kupującego, Kupujący ma prawo żądać dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter produktu. Jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może żądać jedynie wymiany tej części; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. 

 

 1. Jeżeli Kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany jego części lub do naprawy, może żądać odpowiedniej zniżki z ceny zakupu. 
 2. Kupujący ma również prawo do adekwatnej zniżki także w przypadku, kiedy Sprzedający nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić części towaru lub naprawić towaru, jak również jeżeli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym czasie lub jeżeli usunięcie wady spowodowałoby znaczne trudności dla konsumenta. 
 3. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu (6) miesięcy od odbioru, przedmiot uznaje się za wadliwy w momencie odbioru.
 4. O ile u konkretnego towaru wyraźnie nie ustalono inaczej, Kupujący jest uprawniony do skorzystania z praw z tytułu wady przez 24 miesięcy od daty otrzymania towaru przez konsumenta. 
 5. Sprzedający nie odpowiada za wadę, jeśli: 
  1. wada była obecna w momencie odbioru i za tę wadę uzgodniono zniżkę z ceny kupna;
  2. towar jest używany, a wada odpowiada poziomowi użytkowania lub zużycia, jakie miał towar w momencie przejęcia go przez kupującego;
  3. wada została spowodowana normalnym użytkowaniem lub wynika z charakteru rzeczy (np. upływ okresu żywotności);
  4. wada powstała z winy kupującego i została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem, niewłaściwą konserwacją przez kupującego lub uszkodzeniem mechanicznym;
  5. wada została spowodowana przez zdarzenie zewnętrzne, na które Sprzedający nie miał wpływu. 
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru narażonego na warunki takie jak: podwyższona temperatura, zapylenie, wilgotność, czynniki chemiczne i mechaniczne, które nie odpowiadają normalnemu użytkowaniu. Ponadto gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych normalnym zużyciem towaru (lub jego części), wynikającym z użytkowania. Krótszy okres żywotności nie może być w takim przypadku uznany za wadę i nie można go reklamować
 2. Sprzedający udziela również konsumentom następujących informacji przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość:
  1. koszty komunikacji na odległość nie różnią się od podstawowej stawki pobieranej od konsumenta przez jego operatora/dostawcę usług; konsument nie jest zmuszony do komunikowania się ze Sprzedającym za dodatkowymi opłatami na rzecz Sprzedającego.
  2. Sprzedający wymaga pełnej zapłaty ceny kupna przed odbiorem towaru. Płatności dokonuje się przelewem bankowym, za pobraniem, kartą kredytową przez Internet lub w inny sposób określony w dokumencie "Płatność i dostawa". W przypadku odbioru osobistego w lokalu, konsument płaci za drogę do i z lokalu. Jeśli dostawa odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, koszty dostawy są regulowane przez taryfy określone w dokumencie "Dostawa i płatność". 
  3. w przypadku towarów modyfikowanych na życzenie Kupującego wymagana jest kaucja w wysokości 30% ostatecznej ceny towaru, a od umowy dotyczącej towarów na zamówienie nie można odstąpić bez podania przyczyny w terminach określonych w art. VI.3 lub VI.4.
  4. Sprzedający nie zawiera umów podlegających wielokrotnemu wykonaniu oraz umów na czas nieokreślony. W przypadku pośrednictwa w zawarciu takiej umowy świadczeniodawca informuje o najkrótszym okresie, w którym strony będą związane umową, podając cenę lub sposób jej ustalenia za jeden okres rozliczeniowy, który zawsze wynosi jeden miesiąc, o ile cena ta jest stała, oraz szczegóły dotyczące podatków, opłat i kosztów dostawy towarów lub usług;
  5. wszystkie ceny towarów i usług są podane na stronie internetowej sklepu łącznie z podatkiem VAT, ceny transportu są podane w dokumencie "Dostawa i płatność";
  6. konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy (o ile poniżej nie określono inaczej) w terminie trzydziestu dni, który liczony jest w przypadku:
   1. umowy sprzedaży, od dnia odebrania towaru; 
   2. umowy, której przedmiotem jest dostarczenie kilku rodzaju towarów, od dnia odebrania ostatniej przesyłki towaru;
   3. umowy, której przedmiotem jest regularne i powtarzalne dostarczanie towaru, od dnia odebrania pierwszej przesyłki towaru, przy czym odstąpienie od umowy musi być przesłane na adres Sprzedającego lub na [email protected]
 1. Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadku: 
  1. świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Sprzedający poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy;
  2. dostarczenia towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli Sprzedającego, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
  3. dostawy towarów łatwo psujących się lub towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;
  4. dostawy towarów, które zostały dostosowane zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby, w przypadku towarów wyprodukowanych na zamówienie dla konsumenta, które różnią się od standardowej odzieży;
  5. towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych;
  6. dostarczania nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli naruszone zostało jego oryginalne opakowanie;
  7. dostawy gazet, periodyków czy czasopism;
  8. transportu, jeżeli przedsiębiorca dostarcza usługę w określonym terminie. 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towarów, a w przypadku umowy zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, koszty zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane zwykłą pocztą. Jeżeli konsument odstępuje od umowy, powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu otrzymany towar bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 2. Przy odstąpieniu od umowy w ustawowym terminie 14 dni (art. VI.3. OWH) zwracany towar powinien być nienoszony, nieuszkodzony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, łącznie z wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, z kompletną dokumentacją.

Konsument na prawo przymierzenia towarów tak, że

Jeżeli konsument nie przestrzega podstawowych zasad higieny, towary nie podlegają zwrotowi na mocy dyrektywy 97/7/WE w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość ze względu na ich charakter.

Roszczenia sprzedawcy w takim przypadku są następujące:

stan towaru

roszczenia Sprzedającego

brakujący opakowanie (pudełko) 

stawka ryczałtowa odszkodowania w wysokości 10 - 50%

znacznie uszkodzone oryginalne opakowanie  (pudełko) 

stawka ryczałtowa odszkodowania w wysokości 10 - 50%

zabrudzenie towaru

w zależności od zabrudzenia – zgodnie z cennikiem czyszczenia obniżona o 20 - 35% 

brakujące akcesoria

zwykła cena akcesoriów

  

 

Inne, nie wymienione wyżej zwroty, są zawsze oceniane indywidualnie, a o rzeczywistych kosztach poniesionych w celu przywrócenia towaru do stanu pierwotnego konsument zostanie poinformowany na piśmie. 

Sprzedający jest uprawniony do pomniejszenia zwracanej Konsumentowi kwoty ceny zakupu o powyższe roszczenia.

W przypadku niezgodności z warunkami stanu zwracanego towaru, przy odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, Sprzedający ma prawo do odszkodowania w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z przywróceniem towaru do stanu pierwotnego.

 1. W przypadku możliwości odstąpienia od umowy (art. VI.4. OWH) zwracany towar musi być nienoszony, nieuszkodzony i zapakowany w oryginalne opakowanie, łącznie z wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, z kompletną dokumentacją.

W przypadku nieprzestrzegania warunków stanu zwracanego towaru w niniejszym umownym odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma prawo odmówić odstąpienia od umowy zakupu i odesłać zwracany towar konsumentowi.

 1. umowa jest zawierana głównie w języku polskim, na podstawie tłumaczenia z języka czeskiego, po wykonaniu umowy Sprzedający archiwizuje dane. Zawarta umowa jest archiwizowana przez Sprzedawcę przez okres co najmniej pięciu lat od daty jej zawarcia, ale nie dłużej niż przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, w celu ich odpowiedniego wykonania i nie jest dostępna dla osób trzecich, których nie dotyczy. 

W przypadku nieuznania reklamacji, konsument ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru lub kontroli państwowej, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa (CIH). Szczegółowe informacje konsumenci znajdą np. na stronie https://www.coi.cz/informace-o-adr. Pozasądowym rozwiązywaniem sporów zajmują się także mediatorzy, niezależni pośrednicy w komunikacji między stronami konfliktu. Ich lista jest dostępna na stronie www.justice.cz, gdzie można wyszukać według hasła kluczowego sporów konsumenckich. Mediatorzy ustalają swoje warunki indywidualnie.