WARUNKI HANDLOWE

Firma handlowa Footshop s.r.o.
z siedzibą Pobřežní 667/78, 186 00, Praga 8, Republika Czeska
numer identyfikacyjny: 24288128
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze, pozycja 192700, sekcja C w przypadku sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym

www.footshop.pl

 

Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunki handlowe“) spółki handlowej Footshop s.r.o. z siedzibą w Pobřežní 667/78, numer identyfikacyjny: 24288128, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja 192700, pozycja C (zwana dalej „sprzedający“) zgodnie z postanowieniem § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego (zwany dalej „kodeks cywilny“) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwana dalej „umową kupna-sprzedaży“) zawieraną pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedającego na stronie internetowej pod adresem www.footshop.pl (zwana dalej „strona internetowa“) za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwany dalej „interfejs internetowy sklepu“).

ZAWARTOŚĆ

 1. Postanowienia wstępne

 2. Konto użytkownika

 3. Informacje przekazane kupującemu, który jest konsumentem przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży

 4. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 5. Cena towarów i warunki płatności

 6. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

 7. Transport i dostarczenie towarów

 8. Prawa wynikające z nienależytego wykonania

 9. Inne prawa i obowiązki stron umowy

 10. Polityka prywatności

 11. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, w których osoba zamierzająca kupić towar od sprzedającego jest osobą prawną lub osobą działającą przy zamawianiu towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

 2. Postanowienia, które są inne od warunków handlowych, mogą być negocjowane w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków umownych.

 3. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży a warunki handlowe są przygotowywane w języku polskim. Umowa kupna-sprzedaży może zostać zawarta w języku polskim.

 4. Przesyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, których integralną częścią stanowią informacje przekazane przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, o których mowa w artykule III. warunków handlowych, dokument "Płatność i transport" oraz dokument "Reklamacja wymiana zwrot" dostępne w interfejsie internetowym sklepu i kupujący zgadza się z nimi, w ich aktualnym brzmieniu mającym zastosowanie w momencie wysłania zamówienia.

 5. Te warunki handlowe i dokumenty, które są ich częścią, kupujący otrzyma również jako załącznik potwierdzenia zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego.

 6. Brzmienie warunków handlowych i ich części może zostać zmienione lub uzupełnione jednostronnie przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki kupującego przed datą wejścia w życie nowych warunków handlowych i ich części.

II. Konto użytkownika

 1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika (zwany dalej „konto użytkownika“), kupujący może zamawiać towar. Jeśli interfejs internetowy sklepu na to zezwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

 2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Dane podane na koncie użytkownika, kupujący powinien zaktualizować po każdej zmianie. Dane wymienione przez kupującego na koncie użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za prawdziwe.

 3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

 4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

 5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie używa swojego konta użytkownika przez więcej niż 2 lata lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży (w tym warunków handlowych) lub jeśli sprzedający zmieni technologię na niekompatybilną z poprzednim systemem.

 6. Kupujący jest świadomy, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie konta klienta i zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności konta użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia.

 

III. Informacje przekazane kupującemu, który jest konsumentem przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży

 

 1. Zgodnie z częścią czwartą, tytuł I ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego, w aktualnym brzmieniu (zwane dalej "NOZ"), następujące informacje są przekazywane przez sprzedającego przed zawarciem umowy:

 2. Adres doręczenia przy reklamacji towarów i wysyłaniu towarów zakupionych na interfejsie internetowym sprzedającego to adres U tabulky, hala X, 193 00, Praga 20. Skutki prawne dot. wad towaru pozostają zachowane, nawet w przypadku doręczenia na adres rozliczeniowy. Adres rozliczeniowy sprzedającego jest identyczny z adresem siedziby firmy wymienionej w nagłówku niniejszych warunków. Formularz reklamacyjny jest do pobrania TUTAJ.

 3. Sprzedający przekazuje towar kupującemu w jakości, którą przewiduje ust. § 2161 NOZ:

  1. towary posiadają własności, które uzgodnili kupujący i sprzedający, a w przypadku braku porozumienia takie własności, które sprzedający lub producent opisali, lub które kupujący oczekiwał w odniesieniu do charakteru towarów i ich promocji;

  2. towary są odpowiednie do celów wskazanych przez sprzedającego lub do których zwykle takie towary są używane;

  3. towary są rzeczy w odpowiedniej ilości;

  4. towary są zgodne z wymogami prawnymi.

 

 1. W przypadku, gdy towary nie spełniają tych wymagań przy przyjęciu przez kupującego, kupujący ma prawo do dostarczenia nowego towaru bez wad, nieuszkodzonych towarów, jeżeli ze względu na charakter rzeczy nie jest to nieadekwatne. Jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący może wymagać jedynie części; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli, ze względu na charakter wady, jest to nieadekwatne, szczególnie jeśli wada może zostać naprawiona bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do usunięcia wady.

 2. Jeśli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowych, nieuszkodzonych towarów, wymiany części lub naprawy, może zażądać rozsądnej zniżki ceny zakupu.

 3. Kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeśli sprzedający nie może dostarczyć nowych towarów bez wad, wymienić ich części lub naprawić towarów, jeśli sprzedający nie zastosuje środka zaradczego w rozsądnym czasie lub jeżeli środek zaradczy spowoduje konsumentowi poważne trudności.

 4. Jeżeli wada nastąpi w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od przyjęcia, uważa się, że rzecz była wadliwa już w momencie przyjęcia.

 5. O ile wyraźnie nie określono inaczej dla danego towaru, kupujący jest uprawniony do dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania (reklamacja) 24 miesiące od daty otrzymania towaru przez konsumenta.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeśli:

  1. wada na rzeczy była już w momencie przyjęcia, a zniżka ceny zakupu została uzgodniona ze względu na tę wadę;

  2. chodzi o towar używany i wada odpowiada stopniu zużycia lub użycia towarów, gdy towar został przejęty przez kupującego;

  3. wada powstała na rzeczy przez zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem lub jeśli wynika to z natury rzeczy (np. upłynięcie okresu użytkowania);

  4. wada została spowodowana przez kupującego i powstała z niewłaściwego użytkowania, przechowywania, niewłaściwej konserwacji przez interwencję kupującego lub uszkodzenie mechaniczne;

  5. wada powstała w wyniku zdarzenia zewnętrznego poza wpływem sprzedającego.

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru wystawionego na działanie warunków – podwyższona temperatura, proch, wilgotność, działanie chemiczne i mechaniczne – uniemożliwiających normalne użytkowanie. Gwarancja nie obejmuje również wad spowodowanych przez normalne zużycie towarów (lub ich części) w wyniku użytkowania. Krótszy czas użytkowania nie może być uznany za wadę i nie można z tego powodu reklamować towaru.

 2. Sprzedający przekazuje również konsumentom następujące informacje przed zawarciem umowy na odległość:

  1. Koszt komunikacji na odległość nie odbiega od podstawowej stawki naliczanej konsumentowi przez operatora / usługodawcę; konsument nie jest zmuszony do komunikowania się ze sprzedającym na liniach płatnych na korzyść sprzedającego.

  2. Sprzedający wymaga pełnej zapłaty ceny zakupu przed przejęciem towaru. Płatności są dokonywane za pomocą przelewu bankowego, za pobraniem, za pośrednictwem karty kredytowej, za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób określony w dokumencie "Płatność i transport". W przypadku odbioru osobistego w zakładzie konsument opłaca sobie koszty dojazdu do zakładu i z powrotem. Przy dostawach za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe opłaty za dostawę reguluje taryfa w dokumencie "Transport i płatność".

  3. W przypadku towarów modyfikowanych na życzenie klienta wymagana jest zaliczka w wysokości 30% ostatecznej ceny towarów, umowa na towary zmodyfikowane zgodnie z życzeniem konsumenta nie może być wycofana bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

  4. Sprzedający nie zawiera umów, których przedmiotem są powtarzające się świadczenia lub umowy na czas nieokreślony. W przypadku, gdy pośredniczy w takiej umowie, najkrótszy okres, w którym strony będzie wiązać umowa, zostanie przekazany przez dostawcę powtarzającego się świadczenia, w tym cena lub sposób jej ustalenia za jeden okres rozliczeniowy, który zawsze wynosi jeden miesiąc, jeżeli cena jest stała; ponadto dane o podatkach, opłatach i kosztach dostawy towarów lub usług.

  5. Wszystkie ceny towarów i usług są zawarte w interfejsie internetowym sklepu, w tym VAT, koszty transportu są wymienione w dokumencie „Transport i płatność";

  6. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy (o ile nie zaznaczono inaczej) w ciągu czternastu dni, która dotyczy:

   1. umowy kupna-sprzedaży, od daty otrzymania towarów;

   2. umowy obejmującej kilka rodzajów towarów lub dostawy kilku części od daty ostatniej dostawy towarów;

   3. umowy, której przedmiotem jest regularna powtarzająca się dostawa towarów od daty pierwszej dostawy towarów, przy czym odstąpienie musi zostać wysłane na adres doręczenia sprzedającego lub na adres e-mail: help@footshop.pl.

 

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy:

  1. świadczenia usług, jeżeli usługi zostały spełnione z wyraźną uprzednią zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że nie ma on prawa do odstąpienia od umowy w takim przypadku;

  2. dostawy towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego, niezależnie od woli sprzedającego, które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;

  3. dostawy łatwo psujących się towarów i towarów nieodwracalnie wymieszanych z innymi towarami po dostawie;

  4. dostawy towarów, które zostały zmienione, zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby, dla towarów wykonanych na życzenie klienta, innych niż standardowa konfekcja;

  5. towary w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można towaru zwrócić;

  6. dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli zostało naruszone oryginalne opakowanie

  7. dostarczania gazet, periodyków lub czasopism

  8. transportu pod warunkiem, że wykonawca świadczy te usługi w określonym czasie.

 

  1. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towarów oraz, w przypadku umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, koszt zwrotu towarów, jeżeli towary te nie mogą zostać zwrócone przy użyciu zwykłych środków pocztowych. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, prześle lub przekaże sprzedającemu, bez zbędnej zwłoki, w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy towary, które otrzymał.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy przesyłane towary muszą być nienoszone, nieuszkodzone, zapakowane w oryginalne opakowanie. Towar nie może być w żaden sposób używany. Konsument ma prawo wypróbować towary, przestrzegając podstawowych wymagań higienicznych – na przykład na bieliznę. Gdy nie spełni warunków higienicznych, chodzi o produkt, którego nie można zwrócić zgodnie z dyrektywą 97/7 / WE w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.

  3. Umowa zawierana jest zasadniczo w języku polskim, po zakończeniu przypadku handlowego sprzedający dane archiwizuje. Zawarta umowa jest zarchiwizowana przez sprzedającego, przez co najmniej pięć lat od daty jej zawarcia, najdłuższy przez okres zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, dla pomyślnego jej zakończenia i nie jest dostępna dla nieuczestniczących stron trzecich.

 1. Jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona, konsument ma prawo skierować skargę do organu nadzorczego lub nadzoru państwowego, którym jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Szczegóły mogą znaleźć konsumenci, na przykład na stronie https://www.uokik.gov.pl/.
  Pośrednicy, niezależni mediatorzy komunikacji między stronami konfliktu, zajmują się również pozasądowym rozstrzyganiem sporów. Ich lista jest dostępna na stronie https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, gdzie można skupić się na sporach konsumenckich w wyszukiwarce. Warunki są ustalane indywidualnie przez mediatorów.

IV. Zawarcie umowy kupna- sprzedaży

 1. Każda prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży na te towary. Postanowienie § 1732  ust. 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

 2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym informacje o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towarów, jeżeli towary te nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie negocjowanych warunkach.

 3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów.

 4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

  1. zamówionym towarze (zamówiony towar "włożył" kupujący do elektronicznego koszyka zakupów w interfejsie internetowym sklepu);

  2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły wymaganego sposobu dostarczenia zamówionego towaru;

  3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej zwane "zamówienie").

 5. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam zamówienie". Dane podane w zamówieniu są przez sprzedającego uważane za prawidłowe. Po otrzymaniu zamówienia, sprzedający potwierdzi otrzymanie zamówienia kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym kupującego").

 6. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty transportu).

 7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje wraz z doręczeniem zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane do kupującego e-mailem na adres e-mail kupującego przez sprzedającego.

 8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego w przypadku korzystania ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący, przy czym te koszty nie różnią się od stawki podstawowej.

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na towary sprzedawane po cenie niższej niż 10% zwykłej ceny lub sprzedawane po cenie niższej niż 30 CZK (cena transportu nie jest uważana za cenę towaru).

 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia towarów, na których zastosowano więcej kuponów niż jeden.

V. Cena towarów i warunki płatności

 1. Cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie umowy kupna-sprzedaży może kupujący zapłacić sprzedającemu w sposób zaproponowany mu przy dokończeniu zamówienia. Cena towarów będzie zawsze płatna przelewem bankowym, za pobraniem oraz co najmniej jednym z pozostałych instrumentów płatności internetowych, na podstawie bieżącej dostępności.

 2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów po uzgodnionej cenie. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, za cenę zakupu rozumie się również koszty związane z dostawą towarów.

 3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Przepis ten nie wpływa na postanowienia art. 4.6 warunków handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

 4. W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

 6. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

 7. Wszelkie zniżki od ceny towarów dostarczonych przez sprzedającego do kupującego nie mogą być łączone.

 8. Jeśli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi dokument podatkowy – fakturę dla kupującego z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy – faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

 9. Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

VI. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

 1. Kupujący jest świadomy, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego nie ma między innymi możliwości odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży na dostawy towarów, które zostały dostosowane zgodnie z życzeniem kupującego lub przez osobą wyznaczoną przez kupującego, od umowy kupna-sprzedaży na dostawy towarów podlegających towarom szybko psującym się, jak również po nieodwracalnym wymieszaniu dostawy z innym towarem, od umowy kupna-sprzedaży na dostawę towarów w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych towar nie może zostać zwrócony oraz od umowy kupna-sprzedaży na dostarczenie nagrania dźwiękowego lub obrazowego, lub programu komputerowego, gdzie naruszył oryginalne opakowanie.

 2. Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy kupna towaru, którego limitowaną możliwość nabycia wygrał w konkursie nazywanym “raffle”, przedmiotem powyższej umowy jest bowiem gra zgodnie z postanowieniami § 1840 c) kodeksu cywilnego.

 3. Jeżeli nie chodzi o przypadek wymieniony w art. VI.1. lub VI.2 czy inny przypadek, gdy kupujący nie może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru, a jeżeli przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostawy kilku części, okres ten liczy się od daty ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać przesłane sprzedającemu w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Aby odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący może użyć formularza do pobrania TUTAJOdstąpienie od umowy kupna-sprzedaży może być dokonane przez kupującego, między innymi, na adres siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego help@footshop.pl.

 4. Sprzedający, w zakresie wykraczającym poza art. VI.3., wyznacza kupującemu termin na zwrot towaru w formie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (nie dotyczy towaru, dla którego prawo zwrotu zostało wykluczone) w okresie między piętnastym (15) a trzydziestym (30) dniem od daty odebrania przesyłki.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. VI.3 i VI.4. . warunków umowy, umowa kupna-sprzedaży jest anulowana od samego początku. Towar musi zostać odesłany do sprzedającego w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wysłania odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży do sprzedającego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą być zwrócone zwykłą drogą pocztową.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 warunków handlowych sprzedający zwróci środki finansowe otrzymane od kupującego w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego. W przypadku płatności za pobraniem środki zostaną zwrócone na konto bankowe, w innych przypadkach zostaną zwrócone w ten sam sposób, w jaki otrzymał je sprzedający od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu środków pieniężnych kupującego po zwrocie towaru kupującemu w inny sposób, pod warunkiem, że kupujący wyrazi na to zgodę bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków finansowych kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedającego.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. VI.4. warunków handlowych (odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży) kupujący ma prawo do otrzymania zwrotu środków finansowych przekazanych sprzedającemu (po odliczeniu dodatkowych kosztów lub roszczeń sprzedającego), a to wyłącznie w formie limitu do wykorzystania w sklepie lub karty podarunkowej o wartości ceny nabycia zwracanego produktu, które kupujący może wykorzystać na kolejne zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym sprzedającego.  

 8. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy zgodnie z art. VI.3. lub VI.4. warunków handlowych jest realizowane w punkcie handlowym sprzedającego znajdującym się poza terenem Republiki Czeskiej (kontrahent sprzedającego), sprzedający nie ma obowiązku wypłacić kupującemu środków finansowych bezpośrednio lub na karcie podarunkowej (formą limitu). W takim przypadku kupujący ma obowiązek podać sprzedającemu numer konta bankowego (IBAN), na które w terminie do 14 dni zostaną mu przekazane środki finansowe. W przypadku karty podarunkowej (limitu) kupujący poda sprzedającemu adres e-mailowy lub korespondencyjny, na które w terminie do 14 dni zostanie kupującemu wysłana karta podarunkowa.

 9. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia z kwoty należnej kupującemu ze zwrotu ceny zakupu za uszkodzenie towaru.

 10. W przypadkach, w których kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w dowolnym momencie, dopóki kupujący nie przejmie towaru. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, na rachunek wskazany przez kupującego w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem). W przypadku płatności z góry sprzedający zwróci cenę zakupu, w taki sam sposób jak ją otrzymał lub na rachunek bankowy kupującego, przy czym wybór należy do sprzedającego.

 11. Jeżeli wraz z towarem zostanie dostarczony kupującemu prezent, umowa darowizny zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny zostanie anulowana, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu towaru wraz z prezentem.

 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia towarów, na których zastosowano więcej kuponów niż jeden, lub jeżeli dla już zdyskontowanych towarów stosuje się rabat powyżej 20%.

VII. Transport i dostawa towarów

 1. Jeśli sposób transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

 2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna-sprzedaży, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru przy dostawie, sprzedający ma prawo do zwrotu kosztów wysyłki i kosztów poniesionych w łącznej kwocie 34 złotych (słownie: trzydziestu czterech złotych), a ponadto sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru, sprzedający jest również uprawniony do umieszczenia go na swojej liście nierzetelnych kupujących ("blacklist"), a wszystkie osoby wymienione na czarnej liście sprzedającego są zobowiązane zapłacić za zamówiony towar przed jego wysłaniem.

 3. Jeżeli, z uwagi na potrzeby kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, kosztów związanych z inną metodą dostawy.

 4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieautoryzowane otworzenie przesyłki, Kupujący nie jest zobowiązany do odbioru przesyłki od przewoźnika. Późniejsza skarga nie będzie brana pod uwagę.

 5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie transportu towarów mogą być zmienione przez specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli są wydane przez sprzedającego. Cenę transportu i inne informacje można znaleźć na stronie: https://www.footshop.pl/pl/content/5-platnosc-i-dostawa

VIII. Prawa wynikające z nienależytego wykonania  

 1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące wadliwego wykonania regulują obowiązujące ogólnie przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeks cywilny i przepisu nr 634/1992 Dz.U., w sprawie ochrony konsumenta, z późniejszymi zmianami).

 2. Sprzedający jest odpowiedzialny przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedający jest odpowiedzialny przed kupującym, że w momencie przejęcia towarów przez kupującego:

  1. towary mają właściwości wynegocjowane przez strony, a jeżeli ustalenia nie istnieją, posiadają one właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta, lub które kupujący spodziewa się w odniesieniu do charakteru towarów i reklam;

  2. towary odpowiadają celowi, który wskazuje sprzedający, lub do którego zwykle są używane towary tego rodzaju;

  3. towary odpowiadają jakości lub właściwościom uzgodnionej próbki lub oryginału, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub oryginałem

  4. towary są w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze;

  5. towary są zgodne z wymogami prawnymi.

 

 1. Postanowienia art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie ze względu na wadę, na którą uzgodniono niższą cenę, do towarów, których zużycie spowodowane jest przez ich normalne użytkowanie, do towarów użytych, których wady odpowiadają stopniowi zużycia lub użytkowania, które towar miał w momencie przejęcia przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

 2. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwe już przy przejęciu. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa z wady, która występuje na towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia.

 3. Prawa z wadliwego wykonania są zgłaszane przez kupującego u sprzedającego w jego zakładzie, gdzie możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedanych towarów, ewentualnie nawet w zarejestrowanej siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

 4. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady reguluje regulamin reklamacyjny sprzedającego.

IX. Inne prawa i obowiązki stron umowy

 1. Kupujący nabywa własność towaru w momencie zapłaty pełnej ceny zakupu.

 2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 ust.1) lit. e) Kodeks cywilny.

 3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w związku z umową kupna-sprzedaży należy do obowiązków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą plac Powstańców Warszawy 4, 00 950 Warszawa, REGON: 364-702-065, adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/.

 4. Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na działalność handlową. Kontrola działalności handlowej jest przeprowadzana w zakresie kompetencji przez właściwy urząd. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

 5. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 ust. 2) Kodeksu cywilnego.

X. Polityka prywatności

 1. Przeglądając interfejs internetowy sklepu kupujący / odwiedzający (zwany dalej „kupujący / odwiedzający") przegląda towary za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu sprzedającego, kontaktuje się ze sprzedającym za pośrednictwem mediów społecznościowych lub w inny sposób przekazuje sprzedającemu swoje dane (w tym bierze udział w konkursach lub w wydarzeniach publikowanych w interfejsie internetowym sklepu), a niniejszym potwierdza, że zapoznał się z warunkami niniejszych zasad prywatności.

 2. Sprzedający jest administratorem danych osobowych kupującego i danych  odwiedzających interfejs internetowy sklepu.

GROMADZENIE DANYCH

 1. Dane o osobie kupującego pozyskujemy wyłącznie od kupującego. Sprzedający nie otrzymuje żadnych danych o kupującym z innych źródeł zewnętrznych, z wyjątkiem danych dostarczanych przez odwiedziny w interfejsie internetowym sklepu.

 2. Dane osobowe, które kupujący / odwiedzający przekazuje sprzedającemu, mogą obejmować:

 1. dane osoby kupującej: imię, nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; informacje o koncie bankowym; płeć; data urodzenia; dane w korespondencji; aktualizacja danych przekazanych sprzedającemu;

 2. dane o odwiedzinach interfejsu internetowego sklepu w zakresie adres IP; nazwa użytkownika; szczegóły płatności; historia zamówień; nazwa domeny i kraj wysyłający żądanie danych; typ przeglądarki i jej wersja; typy i wersje dodatków do przeglądarek; system operacyjny i platforma; dane o odwiedzinach, w tym adresów URL prowadzących do interfejsu internetowego sklepu, przez interfejs internetowy sklepu lub z interfejsu internetowego sklepu (w tym daty i godziny), czasu i długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji na stronie (takich jak przejście, kliknięcia i lokalizacja wskaźnika myszy), metody wyjścia ze strony, dane o ruchu, danych o miejscach i inne dane dostarczone podczas żądania dodatkowych usług lub pobierania;

 3. dane dotyczące towarów, które sprzedający dostarcza kupującemu: dane niezbędne do dostarczenia towarów (w tym szczegóły dotyczące formularzy otwarcia rachunku, szczegółów zamówienia, historii zamówień, szczegółów płatności, adresów doręczenia, wymagania i ograniczenia dotyczące doręczenia, referencje handlowe i informacje podatkowe); dane dotyczące obsługi klienta oraz zarządzanie relacjami z klientami i dane marketingowe;

 4. jeżeli do nawiązania kontaktu ze sprzedającym lub znalezienia informacji na temat towaru sprzedającego użyje kupujący media społecznościowe, dane z profilu mediów społecznych (w tym preferencje i komunikacja ze sprzedającym na Facebook, Instagram i Twitter) oraz dane opublikowane przez kupującego / odwiedzającego na profilu sprzedającego związane z działalnością sprzedającego;

 5. jeśli odwiedzający / kupujący odwiedza promocje sprzedającego, zdjęcia i filmy z promocji (o których uczestnicy również będą poinformowani podczas promocji).

UŻYWANIE DANYCH

 1. Sprzedający gromadzi, używa i przechowuje podane wyżej dane osobowe z następujących powodów:

  1. Jeśli odwiedzający / kupujący odwiedza interfejs internetowy sklepu:

 1. w celu umożliwienia dostępu do interfejsu internetowego sklepu i korzystania z niego;

 2. zapewnić wsparcie techniczne;

 3. w celu zapewnienia informacji i usług wymaganych przez kupującego / odwiedzającego od sprzedającego;

 4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i interfejsu internetowego sklepu;

 5. przechowywania informacji o preferencjach odwiedzającego / kupującego w celu dostosowania interfejsu internetowego sklepu do indywidualnych zainteresowań;

 6. rozpoznania gościa w interfejsie internetowym sklepu przy ponownych odwiedzinach;

 7. do przetwarzania zamówień na towary lub usługi;

 8. ulepszenia i utrzymywania interfejsu internetowego sklepu oraz zestawiania statystyki odwiedzin interfejsu internetowego sklepu.

 

Informacje te będą tak anonimowe, jak to możliwe, a kupujący / odwiedzający nie mogą być zidentyfikowani na podstawie zebranych danych. Informacje te będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 dni.

 

 

 1. Jeżeli sprzedający dostarcza kupującemu towary lub usługi:

 1. w celu dostarczenia zamawianych towarów lub usług (w tym możliwość potwierdzania i przetwarzania zamówień, zarządzania kontem użytkownika, podatkami i wydatkami, na potrzeby wystawiania rachunków i odzyskiwania należności);

 2. w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania lub rozwiązania problemów napotkanych w przypadku sprzedanych towarów, lub świadczonych usługach, w tym wszelkich pytań, jakie kupujący może mieć odnośnie do sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania jego danych osobowych lub wymagań dotyczących dostarczania kopii danych, które sprzedający prowadzi o kupującym.

 3. tylko wtedy, gdy kupujący udzielił sprzedającemu zgody na cele marketingowe sprzedającego, wysyłając e-mailem informacje o produktach i usługach sprzedającego oraz wiadomościach reklamowych.

Dane, o których mowa w pkt a) i b) będą przechowywane przez sprzedającego w ogólnym okresie archiwizacji wynoszącym 5 lat.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona sprzedającemu zgodnie pkt c) w celach marketingowych jest ważna przez 5 lat, ale nie później niż do momentu wycofania zgody przez kupującego.

 

 1. W celu przestrzegania wszelkich praktyk, przepisów i regulacji dotyczących sprzedającego.

 2. W celu wykonania lub obrony praw przysługujących sprzedającemu.

PODSTAWA PRAWNA DO UŻYWANIA Z DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawa prawna wykorzystania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności jest następująca:

 1. wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne, aby sprzedający mógł zrealizować swoje zobowiązania wynikające z umowy z kupującym (na przykład w celu realizacji zamówienia, w celu przestrzegania warunków użytkowania interfejsu internetowego sklepu;

 2. wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia zobowiązań prawnych sprzedającego (takich jak przekazanie danych do urzędu skarbowego);

 3. jeżeli (a) lub (b) nie ma zastosowania, wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne dla uzasadnionych interesów sprzedającego (np. obsługa interfejsu internetowego sklepu, dostarczanie towarów i usług kupującemu, dokonywanie i otrzymywanie płatności).

 

 1. Specjalna kategoria danych osobowych może być wykorzystywana przez sprzedającego tylko wtedy, gdy kupujący wyraził na to zgodę (którą może w dowolnym momencie wycofać, jak wskazano poniżej).

 2. W przyszłości inne wykorzystanie danych osobowych może być uzależnione od zgody kupującego (które może zostać odwołane w dowolnym momencie, jak opisano poniżej).

 3. Jeśli kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych poza zakresem wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub zamówienia (szczególnie w celach marketingowych), może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę – w tym przypadku kupujący może skontaktować się ze sprzedającym pod specjalnym adresem w celu ochrony danych osobowych: igor.dudinsky@footshop.cz. Dane osobowe nie będą nadal wykorzystywane do odwołanych celów.

PLIKI COOKIE

 1. Niektóre witryny w interfejsie internetowym sklepu używają pliki cookies, które są małymi plikami umieszczanymi w przeglądarce internetowej, gdy odwiedzający / kupujący odwiedza interfejs internetowy sklepu, pliki cookie są wykorzystywane do oferowania lepszych opcji dostosowanych w przyszłości poprzez rozpoznawanie i zapamiętanie określonych preferencji odwiedzającego podczas przeglądania.

 2. Jeśli w interfejsie internetowym sklepu używane są pliki cookie, odwiedzający / kupujący może je zablokować w dowolnym momencie. Można to włączyć w ustawieniach przeglądarki, które pozwalają odrzucić wszystkie lub niektóre pliki cookie. Jeśli jednak odwiedzający / kupujący używa ustawień przeglądarki, które blokują wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), może nie uzyskać dostępu do całego interfejsu internetowego sklepu lub jego części lub może korzystać z wszystkich lub niektórych funkcji dostępnych w interfejsie internetowym sklepu.

 3. Można włączyć ustawienia przeglądarki, które pozwalają odrzucić w ustawieniach wszystkie lub niektóre pliki cookie. Jeśli jednak odwiedzający / kupujący używa ustawień przeglądarki, które blokują wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), może nie uzyskać dostępu do całego interfejsu internetowego sklepu lub jego części lub może korzystać z wszystkich lub niektórych funkcji dostępnych w interfejsie internetowym sklepu.

 4. Szczegółowe informacje na temat plików cookie, które są używane i ich celów są wymienione tutaj: ...link do informacji cookie. Jeśli odwiedzający / kupujący nadal korzysta z interfejsu internetowego sklepu, zgadza się na użycie plików cookie przez sprzedającego, zgodnie z opisem w niniejszych warunkach handlowych i powyższym linkiem.

 5. Interfejs internetowy sklepu wykorzystuje technologię usługi marketingu cyfrowego RTB House obsługiwaną przez spółkę RTB House group company. Ta umożliwia kupującym / odwiedzającym, którzy wykazali zainteresowanie produktami w interfejsie internetowym sklepu, wyświetlenie reklamy firmy w sieci reklamowej innych firm. Dane te są w pełni anonimowe i nie mogą zidentyfikować kupującego / osoby odwiedzającej. Jeśli taka identyfikacja kupującego / odwiedzającego mogłaby nastąpić, sprzedający zawsze będzie musiał uzyskać uprzednią zgodę na gromadzenie danych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 1. W związku z danymi osobowymi każda osoba, której przetwarzane są takie dane, ma określone prawa.

Każda osoba ma prawo do:

 1. zapewniania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez sprzedającego;

 2. aktualizowania wszelkich danych osobowych, które nie są aktualne lub poprawne;

 3. usunięcia danych osobowych, które o nim prowadzi sprzedający;

 4. ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych;

 5. uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;

 6. dostarczania kopii danych osobowych, które sprzedający prowadzi;

 7. zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego wykorzystania jego danych osobowych przez sprzedającego.

 

 1. Wszystkie powyższe wymagania zostaną ocenione przez sprzedającego i sprzedający na nie odpowie w rozsądnym terminie (zawsze najpóźniej w ustawowych terminach).

 2. Sprzedający wskazuje jednak, że niektóre dane osobowe mogą w pewnych okolicznościach zostać wyłączone z powyższych wymogów. Jeśli wystąpi taki wyjątek, sprzedający oznajmi to w odpowiedzi na otrzymany wniosek. Zanim sprzedający będzie mógł odpowiedzieć na wniosek, może poprosić wnioskodawcę o dostarczenie mu informacji niezbędnych do zweryfikowania jego tożsamości.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Sprzedający przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą, nieuprawnionym dostępem, niedostępnością i zniszczeniem oraz podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych, w tym odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Środki organizacyjne obejmują mechanizmy kontrolne, które ograniczają fizyczny dostęp do pomieszczeń administracyjnych dostawcy, szkolenia pracowników i fizyczne blokady plików w kartotekach plików. Środki techniczne obejmują stosowanie szyfrowania, haseł dostępu do systemów sprzedającego oraz korzystanie z oprogramowania antywirusowego.

 2. Podając dane osobowe, dane te mogą być przesyłane przez Internet. Mimo że sprzedający dokona wszelkich starań, aby chronić dane osobowe dostarczone przez kupującego, przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. W związku z tym kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że sprzedający nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, które są przekazywane na interfejs internetowy sklepu sprzedającego i że taka transmisja odbywa się na jego własne ryzyko. Gdy sprzedający otrzyma dane osobowe, zastosuje surowe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych.

 3. Jeśli kupującemu / odwiedzającemu przydziela hasło lub jeśli kupujący wybrał hasło, umożliwia mu ono dostęp do konta klienta, ta osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie tego hasła w tajemnicy.

 4. W interfejsie internetowym sklepu i witryny mediów społecznościowych mogą czasami znajdować się linki do witryn obsługiwanych przez strony trzecie, w tym do sieci partnerskich i firm należących do grupy sprzedającego. Sprzedający zwraca uwagę, że te postanowienia dotyczące prywatności dotyczą wyłącznie danych osobowych zbieranych przez sprzedającego za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu i serwisów społecznościowych oraz że nie może ponosić odpowiedzialności za dane osobowe gromadzone i przechowywane przez osoby trzecie. Witryny stron trzecich mają własną politykę prywatności, a osoba uzyskująca dostęp do nich powinna być ich świadoma przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych stron.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli stosunek oparty na umowie kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek umowny podlega prawu polskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub takim się stanie, zostaną wprowadzone nowe postanowienia w zakresie, w jakim cel nieważnego postanowienia jest jak najbardziej zbliżony. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień.

 3. Relacje i ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i będą rozstrzygane przez właściwe sądy Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Ewentualne spory między sprzedającym a kupującym można rozwiązać również drogą pozasądową. W takim przypadku kupujący – konsument może skontaktować się z pozasądowym organem rozstrzygającym spory, takim jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 5. Umowa została zawarta w języku polskim. Jeżeli tekst umowy jest tłumaczony na potrzeby kupującego, w przypadku sporu dotyczącego interpretacji warunków, ma zastosowanie interpretacja umowy w języku polskim.

 6. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, w tym ich części, obowiązują i są skuteczne od 25.5.2018 i anulują poprzednie Ogólne Warunki Handlowe, w tym ich części, dostępną są w siedzibie i zakładach sprzedającego lub w formie elektronicznej na www.footshop.pl.

 7. Dane kontaktowe sprzedającego:

adres do doręczeń: Pobřežní 667/78, 186 00, Praga 8, Republika Czeska

adres e-mail: help@footshop.pl

telefon: +48 222 069 810 

Praga dnia 25.5.2018

Warunki handlowe ważne do 25.05.2018. znajdziesz TUTAJ